SMAN SME組織構造 110

Pembina Kecamatan Koja
Muh. Yusuf Madjid

議長
行こう, S.Pd., んん.

秘書I
– マエムナ・ヤニ・ヌライニ, S.Pd.
– 博士. H. Sahrudin, んん.

Anggota
Seluruh Siswa

Unsur Komite Sekolah
Icem, S.T.

Unsur Petugas UKS
Supriyatin

Unsur Guru
オリーブオイル

Pokja UKS
Salwa Salsabila

Pokja PSN
Aulia Nur Afifah

Pokja 9K
Huliman

Pokja Kantin
Muhammaf Rafi Gusti

Pokja Toga
Elza Rahma